0522-262900

Privacyreglement TAXI “DE REEST”

TAXI “DE REEST” respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Verkoop
Wanneer u besluit een reservering te doen bij TAXI “DE REEST” dan verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de reservering, het opstellen van de factuur, maar ook ten behoeve van de kwaliteit en de aftersales van uw reservering.

Financiële administratie
TAXI “DE REEST” is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de verkoopovereenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de verkoopovereenkomst en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Klachtbehandeling
Wanneer u een klacht heeft, kunt u op onze website het klachtenformulier invullen. Om met u in contact te treden over de klacht en uw klacht te kunnen behandelen verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Een klacht kan ook telefonisch, via Social Media en/of via WhatsApp doorgegeven worden. In dat geval verwerken wij ook voornoemde gegevens.

Contact
Wanneer u wilt dat TAXI “DE REEST” contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. U kunt eveneens telefonisch, via Social Media en/of via WhatsApp contact opnemen. In dat geval verwerken wij ook voornoemde gegevens.

Sollicitaties
Wanneer u solliciteert bij TAXI “DE REEST” op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw C.V. nog nadere persoonsgegevens vermelden, dan worden deze eveneens verwerkt.

Veiligheid en bewaking door middel van camerabeelden
In en om de bedrijfspanden van TAXI “DE REEST” wordt gebruik gemaakt van camerabewaking ten behoeve van de veiligheid en bewaking van personen en goederen. Het kan voorkomen dat u voorkomt op deze beelden en dat om die reden dus de camerabeelden als persoonsgegevens worden verwerkt.

Rechtsgronden voor verwerking
TAXI “DE REEST” verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Doeleinde Rechtsgrond
Verkoop Uitvoering overeenkomst
Financiële administratie Wettelijke plicht
Klachtformulier Uitvoering overeenkomst / toestemming
Contactformulier Toestemming
Sollicitaties Toestemming
Camerabeelden Behartiging gerechtvaardigde belangen (veiligheid)

Bewaartermijnen

TAXI “DE REEST” hanteert de volgende bewaartermijnen:

Reservering
5 jaar na laatste klantcontact. Hierna worden de gegevens in onze beschermde Cloud omgeving gearchiveerd.

Financiële administratie
7 jaar

Klachtformulier
30 dagen, dan wel na afhandeling klacht. Hierna worden de gegevens in onze beschermde Cloud omgeving gearchiveerd.

Contactformulier
30 dagen, dan wel na afhandeling. Hierna worden de gegevens in onze beschermde Cloud omgeving gearchiveerd.

Sollicitatiebrieven en cv’s
4 weken nadat de procedure is beëindigd, tenzij sollicitant wordt aangenomen. Hierna worden de gegevens in onze beschermde Cloud omgeving gearchiveerd.

Camerabeelden
4 weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van een incident

Persoonsgegevens delen met derden
TAXI “DE REEST” verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens. Dat zijn:

Google Analytics
TAXI “DE REEST” maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics meten wij het website bezoek en hoe onze website gebruikt wordt. In de basis wordt Google Analytics volledig geanonimiseerd, worden gegevens niet met Google gedeeld en worden Google Analytics cookies niet gebruikt voor andere Google diensten. Mocht je op onze website voor optimale cookies kiezen worden gegevens als IP-adres, browser, schermresolutie verwerkt. Ook kunnen wij met optimale cookies zogenoemde remarketinglijsten maken. Als u onze website bezocht heeft, kunnen wij u hiermee nogmaals benaderen met een persoonlijke marketingboodschap. Bekijk hier het privacy statement.

Google Adwords
TAXI “DE REEST” kan binnen Google Adwords uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Google Adwords kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor TAXI “DE REEST” relevanter kan adverteren. Google Adwords deelt uw e-mailadres niet met derden. Bekijk hier het privacy statement.

Microsoft Bing
TAXI “DE REEST” kan binnen Microsoft Bing uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Microsoft Bing kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor TAXI “DE REEST” relevanter kan adverteren. Microsoft Bing deelt uw e-mailadres niet met derden. Bekijk hier het privacy statement.

Facebook
TAXI “DE REEST” kan binnen Facebook uw e-mailadres uploaden voor marketingdoeleinden. Facebook kan op basis hiervan zogenaamde “Similar Audiences” (gelijke doelgroepen) aanmaken waardoor TAXI “DE REEST” relevanter kan adverteren. Na het matchen van e-mailadressen worden deze e-mailadressen verwijderd van de Facebookservers. Bekijk hier de privacy statement.

Overige derde partijen naast de derde partijen die hierboven omschreven zijn, maken wij ook gebruik van de volgende tools die geen persoonsgegevens delen. Deze derde partijen verwerken geen persoonsgegevens of verwerken deze gegevens geanonimiseerd. Het gaat hierbij om Google Analytics, Google Tag Manager en Hotjar.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als uw gegevens bij TAXI “DE REEST” bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door TAXI “DE REEST” verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:
TAXI “DE REEST”
Postbus 28
7940 AA Meppel

Of mailen naar: info@taxidereest.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement
Aangezien uw privacy bij TAXI “DE REEST” van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd. Juli 2018